Бухгалтер24
Информационный бухгалтерский портал

Меню
Реклама
Счетчик
Главная » Статьи » Налоговый учет

Оподаткування доходів фізичних осіб за операціями з інвестиційними активами

Визначення термінів та скорочення:

ІСІ – інститут спільного інвестування (КІФ або ПІФ).

КУА – компанія з управління активами.

ПКУ – Податковий кодекс України.

ЦП – цінні папери.

Ідентичні цінні папери – цінні папери, випущені одним емітентом за тотожними умовами емісії, виплати доходу, викупу чи погашення.

Інвестиційний прибуток – позитивна різниця між доходом, отриманим інвестором від продажу цінних паперів, та вартістю таких цінних паперів, що визначається із суми витрат на їх придбання (пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ).

Інвестиційний актив – пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.

Методика - Методика визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента, затверджена наказом Міністерства фінансів України 22.11.2011 № 1484, рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 22.11.2011 № 1689, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 р. за № 100/20413 та набрала чинності з 13 лютого 2012 р. (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0100-12)

Пакет цінних паперів – окремий цінний папір, фондовий та товарний дериватив, а також сукупність ідентичних цінних паперів чи фондових та товарних деривативів.

Податковий агент – юридична особа або фізична особа, або представництво нерезидента (юридична особа), які зобов’язані нараховувати, утримувати і сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за рахунок платника податку з доходів, що виплачуються такому платнику податку, вести податковий облік і надавати податкову звітність в податкові органи, за порушення чого несуть відповідальність згідно з Податковим кодексом (пп.14.1.180 п.14.1 ст.14 ПКУ) та одночасно означає торговця цінними паперами (його філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, укладеного з платником податку (п.1.3 Методики);

Які строки подачі декларації про доходи і сплати податку з доходів?

Інвестор повинен самостійно, до 1 травня року, що настає за звітним (пп.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ), подати в податковий орган за місцем проживання річну податкову декларацію, і до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену ним в податковій декларації (п.179.7 ст.179 ПКУ).

Які ставки податку щодо прибутку від операцій з цінними паперами?

Ставки податку на доходи фізичних осіб визначено у статті 167 розділу ІV ПКУ.

За прибутком, одержаним від операцій з ЦП на вторинному ринку, оподаткування резидентів здійснюється відповідно до вимог п.167.1 ст.167 ПКУ, й ставка податку становить 15 % від суми інвестиційного прибутку, якщо сума отриманих інвестором протягом календарного місяця доходів, в тому числі прибутку від продажу інвестиційних активів, не перевищує десятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року. До сум, що перевищують зазначений розмір, застосовується ставка податку 17%. При цьому платником податку здійснюється перерахунок суми податку під час декларування результатів операцій з інвестиційними активами за підсумками звітного податкового року, виходячи із середньомісячної суми отриманого сукупного доходу із врахуванням утриманих та сплачених протягом року сум податку.

Для умов 2013 р. ставка 15%застосовується до місячного доходу, що не перевищує суми 11 470 грн.

Для умов 2014 р. ставка 15%застосовується до місячного доходу, що не перевищує суми 12 180 грн.

Пунктом 167.2 статті 167 ПКУ (зі змінами від 07.07.2011) установлено, що «ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як: …дохід, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону, включаючи дохід, що виплачується (нараховується) емітентом внаслідок викупу (погашення) цінних паперів інституту спільного інвестування, відповідно до закону, який визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості».

Щодо доходу за цінними паперами ІСІ, до якого застосовується ставка податку 5% від бази оподаткування, в подальшому не застосовується ставка податку 15 (17)% за наслідками перерахунку сум податкових зобов’язань за загальним річним оподатковуваним доходом.

Відповідно до закону компанія, що управляє активами ІСІ, може сплачувати інвесторам доходи у формі дивідендів (для закритих фондів) та доходу у формі інвестиційного прибутку під час зворотного викупу цінних паперів ІСІ у разі виходу платника податку з числа учасників фонду (відкритого або інтервального типу) або під час ліквідації інвестиційного фонду.

Яким чином здійснювати облік і оподаткування доходу фізичної особи, якщо протягом року було здійснено декілька операцій купівлі-продажу ЦП різних інвестиційних фондів?

Облік фінансових результатів операцій з інвестиційними активами ведеться інвестором самостійно протягом звітного (податкового) року, окремо від інших доходів, отриманих платником податку з різних джерел, та понесених витрат (пп.170.2.1 п.170.2 ст.170 ПКУ). При цьому платник податку визначає інвестиційний прибуток за операціями з ЦП чи деривативами, що перебувають в обігу на фондовій біржі, окремо від інвестиційного прибутку за операціями з ЦП чи деривативами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі (пп.170.2.6 п.170.2 ст.170 ПКУ).

Якщо інвестор купував та продавав ЦП декількох емітентів у звітному році, він повинен обчислити загальний фінансовий результат операцій з ЦП за такий рік. Фінансовий результат (прибуток/збиток) визначається тільки за операціями з тими ЦП, які були продані інвестором у звітному році. При цьому враховуються документально підтверджені витрати, понесені у зв’язку з їх придбанням, а також задекларовані належним чином непогашені збитки від операцій з інвестиційними активами за попередні роки. Витрати, пов’язані з купівлею ЦП без їх продажу у звітному році не зменшують інвестиційний прибуток, отриманий в результаті продажу інших ЦП протягом звітного року.

Платнику податку необхідно зберігати всі документи, пов’язані з купівлею/продажем ЦП та понесеними витратами, як до, так і після подання податкової декларації і сплати податку.

Чи необхідно подавати декларацію у разі відсутності інвестиційного прибутку (отримання збитків) від операцій з цінними паперами або якщо податок був сплачений податковим агентом?

Інвестор зобов’язаний подати річну декларацію до органу податкової служби, в якому він перебуває на обліку, у будь-якому випадку, незалежно від того отримав він інвестиційний прибуток чи збиток, та незалежно від того, чи податок з доходів інвестора був сплачений податковим агентом (ст.36,49, пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ). Нова форма податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкція з її заповнення затверджені наказом Міністерства доходів і зборів України від 11.12.13 № 793, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за N 2179/24711(http://minrd.gov.ua/fizichnim-osobam/podannya-deklaratsii-pro-may/forma-deklaratsii/62986.html).

Якщо за результатами 2013 року інвестор отримав інвестиційний збиток, його слід задекларувати до 1 травня 2013 року (в декларації та додатку №3 до неї) для зарахування у зменшення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами у 2014 році та наступних роках до повного його погашення (пп.170.2.6 п.170.2 ст.170 ПКУ).

У разі, якщо сукупний інвестиційний дохід платника податку (не прибуток!), отриманий у 2013 р. в результаті продажу ЦП, не перевищує 1710 грн. (суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.), такий прибуток не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу і на нього не нараховується податок на доходи фізичних осіб (пп.170.2.8 п.170.2 ст.170; пп.169.4.1 п.169.4 ст.169, пп.164.2.9 п.164.2 ст.164 ПКУ).

Які санкції передбачені за неподання або несвоєчасне подання декларації?

За неподання або несвоєчасне подання податкової декларації про доходи фізичні особи несуть відповідальність у розмірі 170 грн. (ст.120 ПКУ).

Що передбачає обов’язкове виконання торговцем цінними паперами функцій податкового агента?

Починаючи з 1 січня 2012 р. відповідно до Закону України від 7 липня 2011 р. № 3609-VI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України» податковим агентом фізичної особи - платника податку, що здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, є такий професійний торговець, незалежно від наявності договору про виконання торговцем функцій податкового агента (нова редакція пп.170.2.9 п.170.2 ст. 170 ПКУ)

Таким чином, з 01.01.2012 сплата податку в більшості випадків відбувається не за наслідками річного декларування доходів, апід час виплати (нарахування) доходу від операцій з інвестиційними активами податковим агентом такого платника, функції якого покладаються на торговця ЦП, послугами якого користується платник податку.

На які операції поширюється новий порядок?

Згідно з новим порядком торговець ЦП ТОВ «КІНТО, Лтд» виконуватиме функції податкового агента фізичної особи - платника податку щодо доходів, отриманих таким платником починаючи з 1 січня 2012 р.від:

 • операцій з продажу ЦП відповідно до договору купівлі-продажу, укладеного з ТОВ «КІНТО, Лтд»;
 • операцій з продажу ЦП відповідно до договору доручення або комісії, укладеного з ТОВ «КІНТО, Лтд»;
 • операцій з торгівлі ЦП і деривативами відповідно до договору на брокерське обслуговування з використанням ІТС (Інтернет-трейдинг), укладеного з ТОВ «КІНТО, Лтд»;
 • операцій з торгівлі ЦП відповідно до договору про управління цінними паперами, укладеного з ТОВ «КІНТО, Лтд»;
 • операцій з продажу інвестором ЦП інвестиційних фондів під управлінням КУА «КІНТО», викуп яких здійснюється через ТОВ «КІНТО, Лтд».

Водночас новий порядок не поширюється на операції з викупу цінних паперів ІСІ самим емітентом (КІФом або КУА щодо цінних паперів ПІФу), що здійснюються без участі торговця ЦП, оскільки відповідно до Кодексу такий емітент не має статусу податкового агента щодо доходів від операцій з інвестиційними активами.

Крім того, відповідно до пп. «б» пп.170.2.8 п.170.2 ст.170 та пп.165.1.40 п.165.1 ст.165 ПКУ не підлягає оподаткуванню дохід, отриманий платником податку внаслідок відчуження акцій (інших корпоративних прав), одержаних ним у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні інвестиційні сертифікати. Це означає, що у разі продажу інвестиційних сертифікатів Інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду «Достаток», який перебуває в управлінні ПрАТ «КІНТО», податкових зобов’язань у платника податку не виникає, і новий порядок на учасників фонду «Достаток» не поширюється. При цьому платник податку повинен зберігати документи, пов’язані з отриманням ним приватизаційних або компенсаційних цінних паперів (ПМС, ПЖЧ або КС), та документи, що підтверджують придбання за їх рахунок сертифікатів ІФ «Достаток», для пред’явлення таких документів у разі необхідності податковому органу за місцем проживання.

У разі, якщо сукупний дохід інвестора, отриманий протягом 2013 р. в результаті продажу ЦП, не перевищить 1 610 грн., такий дохід не підлягає оподаткуванню та не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу (пп.170.2.8 п.170.2 ст.170; пп.169.4.1 п.169.4ст.169; пп.164.2.9 п.164.2 ст.164 ПКУ). Однак, у разі здійснення продажу інвестиційного активу через торговця ЦП такий торговець як податковий агент не враховуватиме ці норми ПКУ й звільнення такого доходу від оподаткування здійснюватиметься податковими органами за результатами декларування інвестором доходів за весь рік.

Який порядок виконання торговцем ЦП функцій податкового агента? Яке документальне підтвердження доходів та витрат необхідне за операціями з інвестиційними активами?

Виконання функцій податкового агента полягає в нарахуванні, утриманні та сплаті суми податку до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі за операціями з інвестиційними активами, які здійснені з використанням послуг торговця ТОВ «КІНТО, Лтд», починаючи з 1 січня 2012 р.

Запровадження обов'язку податкового агента для торговця ЦП не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року, як на території України, так і за її межами.

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

На виконання вимог п. 153.9 ст. 153 Кодексу Міністерство фінансів України спільно з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку затвердило Методику визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0100-12).

Як і раніше, інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу (пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ). Але за новим порядком під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи сам торговець як податковий агент враховуватиме документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів, незалежно від часу їх виникнення (понесення).

До таких витрат, крім суми, сплаченої під час придбання інвестиційного активу, Методика відносить також документально підтверджені додаткові фактично понесені витрати, що відповідно до законодавства здійснюються у зв’язку з отриманням такого доходу, а саме:

 • винагорода (комісія) торговцю ЦП;
 • біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею;
 • вартість депозитарних послуг та/або послуг реєстроутримувача, затверджених відповідно депозитарною установою або реєстроутримувачем (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді);
 • вартість банківських послуг, сплачених у зв’язку із здійсненням операцій з ЦП, за тарифами, затвердженими банківською установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді) (п.3.11 Методики).

Як документальне підтвердження витрат платником податку повинні бути надані оригінали або належним чином завірені копії первинних документів, на підставі яких він здійснив відповідні витрати, а також документів, що підтверджують факт переходу права власності на відповідні пакети цінних паперів, факт та суму сплати відповідних витрат (п.3.5 Методики). Такими документами є договори комісії, укладені з торговцем ЦП, договори купівлі-продажу ЦП, виписки з рахунку у цінних паперах зберігача, розрахунково-касові та інші платіжні документи. Податковий агент зобов’язаний зберігати оригінали або належним чином оформлені копії таких документів.

З огляду на те, що за наслідками року платник податку повинен самостійно подати до податкових органів декларацію та документи, що підтверджують суми його доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, рекомендуємо платникам податку надавати торговцю ЦП, через якого вони здійснюватимуть відчуження ЦП, оригінали договорів та інших документів для того, щоб торговець мав змогу оформити належним чином завірені копії, а оригінали повернути платнику податку.

Належно оформленою копією документа є копія, засвідчена торговцем цінними паперами, за участю якого пакет цінних паперів було придбано, або органом, установою чи організацією, що видала документ, або посвідчена нотаріально, або посвідчена торговцем ЦП, який є податковим агентом у зв’язку із продажем такого пакета цінних паперів (п.3.6 Методики).

Документальним підтвердженням (первинним документом) доходів та витрат за операціями з інвестиційними активами, укладеними в електронній формі на фондовій біржі для платника податку, є звіт торговця цінними паперами(брокера), який формується на базі біржового звіту та договору на брокерське обслуговування. (пп.170.2.2 п.170.2 ст.170 ПКУ)

У разі якщо цінні папери були придбані платником податку за участю іншого торговця цінними паперами, як витрати за проданими цінними паперами податковим агентом приймаються за заявою платника податку підтверджені документально витрати за договором купівлі цінних паперів за участю такого торговця цінними паперами.

Зазначені витрати враховуються при обчисленні інвестиційного прибутку від операцій з ЦП податковим агентом, якщо раніше вони не були враховані іншим податковим агентом, що підтверджується довідкою довільної форми торговця ЦП, за участю якого цінні папери були придбані, підписаною його керівником та скріпленою печаткою (п.3.4 Методики).

Підтвердження витрат під час продажу ЦП здійснюється на основі договору на їх придбання. При цьому такий договір може слугувати підтвердженням понесених витрат лише стосовно ЦП, придбаних на його основі. У разі продажу ідентичних цінних паперів, придбаних відповідно до іншого договору, підтвердження витрат здійснюється за таким договором. Відповідальність за неодноразове використання одного й того ж договору для підтвердження понесених витрат під час продажу ЦП несе платник податку, як за включення до декларації перекручених (недостовірних) даних про суми понесених витрат, якщо такі дії призвели до заниження суми оподаткованого доходу (пп.120.1.1 п.120.1 ст.120 ПКУ).

Податковий агент щороку до кінця січня року, що настає за звітним податковим роком, надає платнику податку довідку про визначення торговцем ЦП при виконанні ним функцій податкового агента інвестиційного прибутку платника податку на доходи фізичних осіб за формою, встановленою у додатку до Методики. За результатами звітного податкового року довідка не видається, якщо вона була надана платнику податку у зв’язку із виконанням або розірванням до кінця звітного податкового року договору, укладеного податковим агентом з таким платником податку. Довідка надається для пред’явлення органу державної податкової служби за податковою адресою платника податку з метою визначення загального інвестиційного прибутку та податку з нього у річній податковій декларації (п.2.23 Методики).

Чи підлягають врахуванню понесені інвестором додаткові фактично сплачені витрати у разі викупу (погашення) цінних паперів ІСІ, якщо декларування отриманого інвестиційного прибутку та сплата податку за ставкою 5% здійснюються інвестором самостійно?

Базу оподаткування, щодо якої в даному випадку застосовується ставка податку 5%, встановлено абзацом п’ятим пункту 167.2 статті 167 ПКУ. Вона «визначається як різниця між сумою, отриманою від викупу, та сумою коштів або вартістю майна, сплаченою платником податку продавцю (у тому числі емітенту) у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, як компенсація їх вартості» (із змінами, внесеними згідно із Законом N 3609-VI від 07.07.2011)

Таким чином, для розрахунку бази оподаткування приймаються лише «прямі» витрати інвестора у вигляді суми, сплаченої продавцю цінних паперів ІСІ під час їх придбання.

Які документи необхідно мати при собі для продажу інвестиційного активу?

У разі звернення до торговця цінними паперами ТОВ «КІНТО, Лтд» для продажу інвестиційного активу інвестору слід мати при собі:

 • паспорт;
 • оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податку (код);
 • банківські реквізити (у разі безготівкового переказу коштів);
 • первинні документи, які є документальним підтвердженням витрат, понесених у зв’язку з придбанням інвестиційного активу:
  • оригінали або належним чином оформлені копії первинних документів, що є підставою для здійснення витрат на придбання інвестиційного активу(договір на купівлю, біржовий звіт або звіт брокера);
  • оригінали або належним чином оформлені копії первинних документів, щопідтверджують факт переходу права власності на відповідні пакети цінних паперів (виписка зберігача з рахунку в цінних паперах, біржовий звіт або звіт брокера);
  • оригінали або належним чином оформлені копії первинних документів, щопідтверджують оплату ЦП (банківські документи - у разі безготівкової оплати, корінець прибуткового ордеру - у разі оплати готівкою,біржовий звіт або звіт брокера);
 • первинні документи, які є документальним підтвердженням додаткових фактично сплачених витрат на придбання інвестиційного активу, зазначених в Методиці (сплата біржового збору, оплата брокерських послуг, послуг зберігача (реєстратора) та банку);
 • довідку довільної форми, підписану керівником та скріплену печаткою торговця ЦП, за участю якого цінні папери були придбані, про те, що понесені платником податку витрати не були раніше використані у операціях з продажу цих цінних паперів за участю такого торговця ЦП.

У разі понесення інвестором вищезазначених додаткових фактично сплачених витрат надаються документальні підтвердження цих витрат, а саме:

 • платіжний документ про сплату винагороди (комісії) торговцю ЦП;
 • платіжний документ про сплату біржового збору відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею;
 • платіжний документ про оплату вартості депозитарних послуг (послуг зберігача) та/або послуг реєстроутримувача, затверджених відповідно депозитарною установою або реєстроутримувачем (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді);
 • платіжний документ, який підтверджує оплату вартості банківських послуг, сплачених у зв’язку із здійсненням операцій з ЦП, за тарифами, затвердженими банківською установою (комісійна винагорода банку) (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді).

У разі зміни прізвища необхідно надати відповідне документальне підтвердження (свідоцтво про шлюб тощо). У разі зміни паспортних даних необхідно надати оригінал відповідної довідки органів внутрішніх справ, яка підтверджує такі зміни.

Які наслідки ненадання документів, які підтверджують витрати на придбання інвестиційного активу або неналежного їх оформлення?

Навіть якщо за наслідками операції з інвестиційним активом у інвестора виявляються збитки, він все рівно повинен надати торговцю ЦП, через якого здійснюється продаж інвестиційного активу, документальне підтвердження витрат, понесених у зв’язку з придбанням цього інвестиційного активу, для визначення торговцем ЦП як податковим агентом фінансового результату (прибуток/збиток) за цією операцією. Інакше торговець ЦП буде вимушений нарахувати, утримати та сплатити податок з усієї суми нарахованого (сплаченого) інвестиційного доходу.

Чи зможе торговець ЦП у разі виплати доходу за продані через нього у 2013 році цінні папери врахувати інвестиційні збитки інвестора за 2012 рік або задекларовані, але не погашені збитки попередніх років?

На сьогодні ні ПКУ, ні Методика не передбачають можливості врахування торговцем ЦП як податковим агентом інвестиційних збитків платника податку (від'ємного значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами), понесених у попередні роки. Таке врахування можливе лише під час подання платником податку до податкових органів річної податкової декларації про майновий стан і доходи та заповнення Розрахунку податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб, отриманих від операцій з інвестиційними активами (додаток 3 до Декларації).

Що таке особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами?

Змінами, внесеними до ПКУ 06.12.2012 Законом №5519-VІ, які набрали чинності з 03.01.2013 р., запроваджено особливийподаток на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами як різновид акцизу.

Платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа – резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених п. 213.2 ст. 213 ПКУ (пп. 212.1.9 п.212.1 ст.212 ПКУ)

На які операції з інвестиційними активами не поширюється особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами?

Особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операції з деривативами не сплачують фізичні або юридичні особи – резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження:

 • акцій,
 • корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі,
 • цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами;
 • ощадних (депозитних) сертифікатів (пп.212.1.9 п.212.1 ст.212 ПКУ),
 • державних та муніципальних цінних паперів,
 • інвестиційних сертифікатів;
 • цінних паперів, емітованих Національним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, Державною іпотечною установою;
 • звичайних іпотечних облігацій, емітованих фінансовою установою, більше ніж 50% корпоративних прав якої належать державі або державним банкам;
 • сертифікатів фондів операцій з нерухомістю, цільових облігацій підприємств, виконання зобов’язань за якими здійснюється шляхом передачі об’єкта (частини об’єкта) житлового будівництва(пп.213.2.3 п.213.2 ст.213 ПКУ).

Щодо операцій інвестора з цінними паперами ІСІ, cлід зазначити, що оподаткування особливим податком на операції з відчуження цінних паперів застосовуватиметься лише до операцій учасника корпоративного фонду з відчуження акцій КІФ на вторинному ринку, оскільки згідно з Законом «Про цінні папери та фондовий ринок» акції корпоративних інвестиційних фондів є окремим видом пайових цінних паперів. Водночас, особливий податок не справляється у разі викупу у інвестора акцій КІФ їх емітентом (пп. 213.2.4 п.213.2 ст.213 ПКУ).

Що є базою оподаткування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами?

Базою оподаткування особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є договірна вартість ЦП або деривативів, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцією з продажу, обміну або інших способів їх відчуження (п.214.8 ст.214 ПКУ).

Якими є ставки податку за операціями з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами?

Згідно зі ст.215-1 ПКУ особливий податок справляється у розмірі:

 • 0 відсотків від суми операції з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими розраховується біржовий курс, відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з Міністерством фінансів України;
 • 0 відсотків від суми операції з деривативами на фондовій біржі;
 • 0,1 відсотка від суми операції з продажу поза фондовою біржею цінних паперів, що перебувають у біржовому реєстрі (тобто в лістингу);
 • 1,5 відсотка від суми операції з продажу цінних паперів поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі (тобто в лістингу);
 • 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 грн) за укладений дериватив (контракт) поза фондовою біржею.

Водночас, звертаємо увагу, що питання справляння особливого податку за операціями з продажу на фондовій біржі цінних паперів, за якими біржовий курс не визначено, законодавством не врегульоване: відсутня конкретна ставка податку для цього випадку та умови застосування жодної з наявних ставок податку в цьому сегменті організованого ринку. Тому вважаємо, що до законодавчого врегулювання цього питання особливий податок за операціями з відчуження на фондовій біржі цінних паперів, біржовий курс за якими не визначено, справлятися не повинен на підставі п. 56.21 статті 56 ПКУ, яким установлено: " У разі коли норма цього Кодексу чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів, або коли норми одного і того ж нормативно-правового акта суперечать між собою та припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків. (п. 56.21 ст. 56 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011)

 

Хто перераховує до бюджету особливий податок на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами?

 

Згідно з п.219.2 ст.219 ПКУ податковим агентом за біржовими та позабіржовими операціями з інвестиційними активами є відповідний торговець ЦП, який здійснює такі операції на підставі договору та зобов’язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету від імені та за рахунок особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення його норм у порядку, передбаченому ПКУ.

Категория: Налоговый учет |
Просмотров: 7407 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1

Похожие материалы
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:


Сайт для бухгалтеров и начинающих предпринимателей © 2021
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика